zakupyTOprzyjemność

 1. Program lojalnościowy jest prowadzony pod nazwą „Program lojalnościowy RIBENA Premium”.
 2. Organizatorem „Programu lojalnościowego RIBENA Premium” jest RIBENA SP. Z O.O. NIP: 589 208 13 34 z siedzibą Wygoda Sierakowska 208, 83-340 Sierakowice ( „Organizator”), e-mail: ribena@ribena.pl.
 3. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.
 4. Niniejszy regulamin ( „Regulamin”) określa zasady, zakres i warunki organizacji oraz uczestnictwa w Programie lojalnościowym RIBENA Premium, określone przez Organizatora.
 5. Przystępując do Programu lojalnościowego RIBENA Premium, uczestnicy programu akceptują warunki niniejszego Regulaminu.
 6. Niniejszy Regulaminu dostępny jest w Sklepach oraz na stronie internetowej www.ribena.pl.

§ 2. Wyjaśnienie pojęć


Poniższe terminy użyte w Regulaminie pisane wielką literą, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie.

 1. Program – program lojalnościowy przeznaczony dla klientów Sklepów Delikatesy RIBENA,
 2. Sklepy – punkty sprzedaży detalicznej Delikatesy RIBENA. Lista Sklepów biorących udział w Programie stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu oraz dostępna jest na Stronie Internetowej. Lista Sklepów podlega bieżącej aktualizacji przez Organizatora.
 3. Uczestnik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która przystąpi do Programu zgodnie z warunkami wskazanymi w Regulaminie, która na dzień przystąpienia do udziału w Programie ma ukończone 18 lat oraz adres zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i której wydana została Karta,
 4. Formularz Rejestracyjny – formularz zawierający dane osobowe osoby fizycznej przystępującej do Programu oraz zgodę na ich przetwarzanie, jak również oświadczenie woli o przystąpieniu do Programu wypełniany przez Uczestnika w formie pisemnej w Sklepie lub w formie elektronicznej na Stronie Internetowej w zakładce „Złóż wniosek” i przekazywany po wydrukowaniu do Sklepu,
 5. Karta – karta Uczestnika Programu, wydana Uczestnikowi przez Organizatora, umożliwiająca identyfikację danego Uczestnika, z której może korzystać jedynie Uczestnik oraz gromadzenie Punktów i Ribenek w Programie i naliczanie ich na Koncie Uczestnika. Karta nie jest kartą kredytową ani innym środkiem płatniczym. Jeden Uczestnik może posiadać tylko jedną Kartę,
 6. Kod Karty – kod EAN lub pasek magnetyczny na Karcie Uczestnika Programu, którego odczytanie przez system informatyczny obsługujący Program powoduje przypisanie numeru Karty Uczestnika do jego transakcji w ramach Programu i naliczenie Punktów i Ribenek na Koncie Uczestnika,
 7. Punkty – jednostki rozliczeniowe w Programie przyznawane Uczestnikom Programu na zasadach określonych w Regulaminie z tytułu zakupu przez nich towarów w Sklepach,
 8. Ribenki – punkty za zdobycie przez Uczestnika Trofeum za wykonanie Zadania, a wartość tych punktów zależy od rodzaju zdobytego Trofeum; uzyskanie Ribenek pozwala na wzięcie udziału przez Uczestnika w rankingu nagród,
 9. Trofeum – odznaczenie za wykonanie Zadania przez Uczestnika, rodzaj trofeum (złote, srebrne, brązowe, platynowe) zależne jest od rodzaju wykonanego Zadania; uzyskanie trofeum pozwala na wzięcie udziału przez Uczestnika w rankingu Trofeów,
 10. Zadanie – aktywność zakupowa Uczestnika z określonych przez Organizatora w ramach Programu, którego wykonanie przez Uczestnika pozwala na gromadzenie Trofeów i Ribenek,
 11. Konto Uczestnika – indywidualne konto danego Uczestnika w aplikacji programu informatycznego obsługującego Program, na którym są rejestrowane wszystkie transakcje Uczestnika, powodujące naliczenie lub odliczenie Punktów gromadzonych przez Uczestnika w ramach Programu oraz zdobywanych Trofeów, naliczanie Ribenek i na podstawie tego tworzenia rankingów Uczestników z największą ilością Trofeów i największą ilością zgromadzonych Ribenek. Jeden Uczestnik może posiadać jedno Konto Uczestnika w ramach Programu.
 12. Stan Konta – liczba zgromadzonych przez Uczestnika Punktów, Ribenek, Trofeów w ramach Programu oraz miejsca Uczestnika w prowadzonych rankingach zgodnie z Regulaminem.
 13. Bon Rabatowy – kupon wydany Uczestnikowi Programu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w zamian za zgromadzone w trakcie Programu Punkty na Koncie Uczestnika, który uprawnia do otrzymania zniżki (rabatu) w określonej kwocie wskazanej na kuponie w Sklepach objętych Programem. Bon Rabatowy nie może być wykorzystany na zakup alkoholu, wyrobów tytoniowych, innych wyrobów akcyzowych, ani też wymieniony na pieniądze.
 14. Strona Internetowa – strona pod adresem www.ribena.pl, która po dokonaniu rejestracji Uczestnika pozwala na sprawdzenie Stanu Konta, zapoznanie się z Zadaniami, miejscami Uczestnika w rankingach, dostępnymi nagrodami, treścią Regulaminu lub listą Sklepów biorących udział w Programie.

§ 3. Postanowienia ogólne

 1. Program ma na celu nagradzanie Uczestników dokonujących zakupu towarów w Sklepach Delikatesy RIBENA oraz ich aktywizację, po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie.
 2. Program prowadzony jest w Sklepach Delikatesy RIBENA na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do oferowania za pomocą środków komunikacji elektronicznej dodatkowych akcji promocyjnych związanych z Programem tym spośród Uczestników, którzy na Formularzu rejestracyjnym wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych.
 4. Organizator zastrzega prawo do wyłączenia w każdym czasie poszczególnych Sklepów z Programu na stałe lub okresowo, o czym poinformuje w niniejszym Regulaminie z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni.

§ 4. Warunki przystąpienia do Programu i udziału w Programie

 1. Przystąpienie do Programu i uczestnictwo w Programie jest dobrowolne.
 2. Osoba zainteresowana uczestnictwem w Programie przystępuje do Programu poprzez prawidłowe, kompletne i zgodne z prawdą wypełnienie i własnoręczne podpisanie Formularza Rejestracyjnego, a następnie jego złożenie w dowolnym Sklepie Delikatesy Formularza Rejestracyjnego, przy czym Formularz można wypełnić na Stronie Internetowej w zakładce „Złóż wniosek”, wydrukować i złożyć w Sklepie.
 3. Osoba przystępująca do Programu podaje w Formularzu Rejestracyjnym swoje następujące dane osobowe: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania lub adres korespondencyjny, numer telefonu, adres poczty elektronicznej e-mail.
 4. Kasjer w Sklepie przyjmujący Formularz Rejestracyjny jest uprawniony do weryfikacji danych osobowych wskazanych w Formularzu Rejestracyjnym z danymi w dokumencie tożsamości osoby przystępującej do Programu. Osoba przystępująca do Programu ma prawo odmówić okazania dokumentu tożsamości. W przypadku odmowy okazania dokumentu tożsamości ze zdjęciem przez osobę przystępującą do Programu, kasjer w Sklepie ma prawo odmówić przyjęcia Formularza Rejestracyjnego, a tym samym osoba zainteresowana uczestnictwem w Programie nie przystępuje do Programu i nie staje się jego Uczestnikiem.
 5. https://www.traditionrolex.com/49

 6. Poprzez podpisanie Formularza Rejestracyjnego, wypełnionego zgodnie z pkt 2 wyżej, osoba przystępująca do Programu potwierdza, że akceptuje warunki niniejszego Regulaminu, a tym samym udział w Programie na warunkach określonych w Regulaminie. Brak akceptacji warunków niniejszego Regulaminu na Formularzu Rejestracyjnym uniemożliwia przystąpienie do Programu.
 7. Po złożeniu przez osobę przystępującą do Programu własnoręcznego podpisu pod prawidłowo wypełnionym Formularzem Rejestracyjnym i przekazaniu Formularza Rejestracyjnego kasjerowi w Sklepie, Uczestnikowi Programu wydawana jest Karta. Karta wydawana jest Uczestnikom Programu w Sklepach. Kartę należy podpisać.
 8. W przypadku, gdy Formularz Rejestracyjny nie został prawidłowo wypełniony lub podpisany przez osobę przystępującą do Programu lub z innych przyczyn niedozwolonych Regulaminem, a Karta została już wydana takiej osobie, Organizator ma prawo do zablokowania Karty do czasu dostarczenia Organizatorowi prawidłowo wypełnionego i podpisanego Formularza Rejestracyjnego lub usunięcia innych przyczyn, a w razie jego niedostosowania się w terminie 1 miesiąca od daty zgłoszenia takiego żądania przez Organizatora lub Sklep, do unieważnienia Karty, unieważnienia Punktów, Trofeów i Ribenek zebranych na Koncie Uczestnika oraz wykluczenia Uczestnika z Programu.

§ 5. Dane osobowe Uczestników

 1. Wszelkie dane osobowe dotyczące Uczestnika oraz informacje przez przekazane przez niego w Formularzu Rejestracyjnym przetwarzane będą przez Organizatora jako administratora danych w sposób zgodny z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej „RODO”), a także przepisami ustawy o ochronie danych osobowych
 2. Przedstawicielem Administratora jest: Rafał Furman, e-mail: rafalfurman@ribena.pl.
 3. Podpisując Formularz Rejestracyjny oraz przekazując wypełniony i podpisany Formularz Rejestracyjny kasjerowi w Sklepie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w Formularzu Rejestracyjnym przez Organizatora, w celach realizacji Programu. Za zgodą Uczestnika, dane mogą być również przetwarzane w celu przesłania informacji handlowej drogą elektroniczną, za pośrednictwem udostępnionego adresu e-mail lub/i numeru telefonu, jak i w celu publikacji wyników rankingów na Stronie Internetowej lub na fanpage na Facebook Organizatora.
 4. Podanie danych osobowych do Programu jest dobrowolne. Odmowa podania wymaganych danych osobowych oraz wyrażenia zgody na ich przetwarzanie w celach realizacji Programu uniemożliwia przystąpienie do Programu i wzięcie w nim udziału.
 5. Dane osobowe Uczestników Programu zbierane są w celu uczestnictwa w Programie i realizacji jego zasad (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w celach wykonywania obowiązków administracyjno-podatkowych przez Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), obsługi reklamacji Uczestników lub zapytań, a razie wyrażenia zgody przez Uczestnika także w celach kierowania do niego ofert handlowych i marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 6. Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Organizatora lub Sklep o wszelkich zmianach w zakresie swoich danych osobowych podanych przez Uczestnika w ramach uczestnictwa w Programie.
 7. Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazywane do następujących odbiorów, którzy wspomagają Organizatora w realizacji Programu: dostawców przesyłek, podmiotów wspierających działania marketingowe (w tym agencji marketingowych), podmiotów świadczących usługi informatyczne, prawne i księgowe w związku z Programem.
 8. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są przez okres udziału w Programie, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Organizatora lub Uczestnika, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później, a pozyskane na podstawie zgody w celach handlowych i marketingowych będą przetwarzane przez okres ważności zgody na te cele lub każdorazowo do czasu cofnięcia zgody przez Uczestnika.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do przesyłania informacji handlowej, w tym ofert handlowych i innej korespondencji handlowej, Uczestnikom, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną (na adres poczty elektronicznej lub smsem). 9.Organizator przy tworzeniu rankingów podejmuje zautomatyzowane decyzje, a także dokonuje gromadzenia informacji o preferencjach zakupowych Uczestników (np. kategorie produktów, częstotliwoś i okres dokonywanych zakupów, aby w sposób zautomatyzowany przygotowywać oferty produktowe dla Uczestników i kierować je do nich na zasadach z Regulaminu).
 10. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania (w celu dokonania powyższych zmian w zakresie swoich danych osobowych podanych w ramach uczestnictwa w Programie, Uczestnik powinien udać się z dowodem osobistym oraz Kartą do Sklepu. Kasjer w Sklepie dokona wszelkich potrzebnych zmian w systemie informatycznym obsługującym Program po okazaniu dowodu osobistego przez Uczestnika, na podstawie ponownie wypełnionego i podpisanego przez Uczestnika Formularza Zgłoszeniowego, zawierającego poprawne dane osobowe Uczestnika), do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, ograniczenia przetwarzania, żądania ich usunięcia lub ich przeniesienia. W celu realizacji pozostałych (poza prawem sprostowania) uprawnień należy zwrócić się do Organizatora na adres e-mail, jego Przedstawiciela lub pisemnie. Ponadto Uczestnikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO).
 11. Organizator przy obsłudze elektronicznego stanu Konta Uczestnika używa plików cookies. Zapisywane są one przez Organizatora na komputerze osoby odwiedzającej stronę internetową www.ribena.pl, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Daje to możliwość opracowywania statystyk strony, logowania i utrzymywania sesji Uczestników i zapamiętywania ich wyborów. Mechanizm jednak nie pozwala na pobieranie danych osobowych Uczestników w ten sposób. Jeżeli Uczestnik nie wyraża na to zgody powinien dokonać zmian w ustawieniach przeglądarki lub urządzenia mobilnego (co może jednak spowodować brak możliwości korzystania z wszystkich funkcji Strony).

§ 6. Karta, zapisywanie transakcji w ramach Programu, Konto Uczestnika

 1. Karta wydana Uczestnikowi Programu służy do identyfikacji Uczestnika Programu oraz rejestracji Punktów, Trofeów, Ribenek gromadzonych przez Uczestnika w Programie na Koncie Uczestnika.
 2. Karta jest własnością Organizatora oraz nie jest ona kartą kredytową, bankomatową ani płatniczą, jak też nie może być zbywana na rzecz osób trzecich, ani też wymieniona na pieniądze.
 3. Karta może być używana we wszystkich Sklepach Delikatesy RIBENA.
 4. Każdy Uczestnik może korzystać tylko z jednej Karty.
 5. Karta może być używana tylko przez Uczestnika, któremu została wydana i nie może być używana przez osoby trzecie. Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia Karty zgromadzonych przez osobę trzecią korzystającą z Karty, nie będącą Uczestnikiem, któremu dana Karta została wydana.
 6. W przypadku utraty, uszkodzenia Karty Uczestnik ma prawo złożyć wniosek pisemny do RIBENA S.P. Z.o.o, Wygoda Sierakowska 208 w celu wydania duplikatu karty. Wtenczas poprzednia Karta Uczestnika jest automatycznie blokowana.
 7. W przypadku zagubienia lub zniszczenia Karty za ponowne wydanie nowej Karty zostanie pobrana opłata manipulacyjna w wysokości 5 zł.
 8. Warunkiem naliczenia Punktów jest okazanie Karty przez Uczestnika kasjerowi w Sklepie przed zapłatą za zakupy dokonane w Sklepie, sczytanie kodu lub paska z Karty Uczestnika i zarejestrowanie transakcji poprzez system komputerowy obsługującym Program na Koncie Uczestnika. Jeśli Uczestnik nie okaże Karty kasjerowi w Sklepie przed zapłatą za zakupy, nie zostaną naliczone Punkty.
 9. Uczestnik Programu może sprawdzić stan Konta Uczestnika w dowolnym sklepie sieci Ribena.

§ 7. Gromadzenie Punktów

 1. Uczestnik gromadzi punkty na Koncie Uczestnika poprzez zakup towarów w Sklepach Delikatesy RIBENA uczestniczących w Programie.
 2. Każdemu Uczestnikowi przypisane jest jedno Konto Uczestnika.
 3. Punkty zbierane są przez Uczestników Programu w następujący sposób: wartość transakcji zakupu towarów dokonanej przez Uczestnika w Sklepie zostaje przeliczona na Punkty w ten sposób, że za każde pełne 5 złotych wartości zakupu w Sklepie Uczestnik otrzymuje 5 punktów, które to Punkty za pośrednictwem Karty rejestrowane (naliczane) są na Koncie Uczestnika zgodnie z poniższą zasadą: a) zakup towarów od 5,00 zł do 9,99 zł – 5 Punktów b) zakup towarów od 10,00 zł do 14,99 zł – 10 Punktów c) zakup towarów od 15,00 zł do 19,99 zł – 15 Punktów itd
 4. Punkty nie są naliczane ani gromadzone przez Uczestników za zakup towarów akcyzowych.
 5. Rejestracja transakcji zakupu towarów uprawniającej do naliczenia Punktów oraz naliczenie Punktów są możliwe wyłącznie w chwili dokonania transakcji.
 6. Punkty w Programie mogą być naliczane tylko jeden raz za każdą transakcję zakupu w Sklepie, przy uiszczaniu płatności za zakupy towarów dokonanych w Sklepie Delikatesy RIBENA.
 7. Punkty zostaną naliczane maksymalnie do 5 transakcji w danym dniu, co tyczy się też wykonywania Zadań związanych z aktywnością zakupową.
 8. Punkty zgromadzone na Koncie Uczestnika zachowują ważność przez okres 12 miesięcy od ich naliczenia.
 9. W przypadku zwrotu towaru, za który Uczestnikowi zostały naliczone Punkty, w tym w ramach reklamacji zakupionego towaru, w przypadku której zapłata za towar została zwrócona przez Sklep, Punkty naliczone za zakup takiego towaru zostają anulowane i nie mogą być one wymienione na Bon Rabatowy, co też tyczy się wykonania Zadań i gromadzenia Ribenek. W takim przypadku Uczestnik Programu ma obowiązek udostępnić kasjerowi w Sklepie Kartę w celu odjęcia tych punktów ze Stanu Konta Uczestnika.
 10. Punkty gromadzone na Koncie Uczestnika nie podlegają zamianie na pieniądze, nie mogą być przedmiotem sprzedaży, ani przekazania osobie trzeciej. Niedopuszczalne jest przeniesienie przez Uczestnika Punktów ze swojego Konta Uczestnika na inne Konto Uczestnika należące do innej osoby.

§ 8. Wymiana punktów na Bony Rabatowe

 1. Punkty zgromadzone na Koncie Uczestnika mogą być wymieniane na Bony Rabatowe na następujących zasadach: 370 pkt – 5 zł, 700 pkt – 10 zł, 1000 pkt – 15 zł.
 2. W celu wymiany punktów zgromadzonych w Programie na Bon Rabatowy Uczestnik, po zgromadzeniu odpowiedniej ilości Punktów, powinien poinformować kasjera Sklepu w wybranym przez siebie Sklepie uczestniczącym w Programie o tym, że chce uzyskać Bon Rabatowy.
 3. Bon Rabatowy zostanie wydany Uczestnikowi w Sklepie wybranym przez Uczestnika niezwłocznie po zgłoszeniu takiego żądania Kasjerowi w Sklepie, po okazaniu Karty. W momencie realizacji Bonu Rabatowego, kasjer może poprosić o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.
 4. Po odebraniu Bonu Rabatowego z Konta Uczestnika zostanie odliczona odpowiadająca wartości Bonu Rabatowego ilość Punktów, a pozostała ilość Punktów znajduje się na Koncie Uczestnika do dalszego wykorzystania.
 5. Bon Rabatowy ważny jest wyłącznie w Sklepach Delikatesy RIBENA w terminie do dnia określonego na danym Kuponie Rabatowym, który to termin nie może być krótszy od 1 miesiąca od momentu wydania Bonu Uczestnikowi.
 6. Bon Rabatowy posiada swój nominał, uprawnia on do uzyskania rabatu od towarów oferowanych przez Sklep w chwili realizacji tego kuponu w danym Sklepie Delikatesy RIBENA, wartość towarów musi odpowiadać wartości nominalnej Bonu Rabatowego, powiększonej co najmniej o 1 złoty w celu udzielenia na jego podstawie prawidłowego rabatu na produkty.
 7. Bony Rabatowe nie podlegają wymianie na pieniądze, a podczas ich niepełnej realizacji nie jest wydawana z nich reszta.

§ 11. Infolinia kontaktowa

 1. Informacje dotyczące Programu dostępne są za pośrednictwem numeru telefonu dostępnego na stronie internetowej Organizatora.
 2. W celu zabezpieczenia praw i interesów Uczestników, Organizator zastrzega sobie zadawanie pytań przez osoby udzielające informacji pod wskazanym wyżej numerem telefonu po stronie Organizatora, które to pytania mają na celu identyfikację Uczestnika podczas rozmowy. W przypadku odmowy Uczestnika podania informacji identyfikujących, Organizator nie jest zobowiązany do udzielenia informacji osobie kontaktującej się telefonicznie z Organizatorem, jako osobie nie będącej Uczestnikiem.

§ 12. Reklamacje oraz odpowiedzialność za produkty oferowane jako Nagrody w Programie

 1. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w naliczaniu Punktów na Koncie Uczestnika lub innych nieprawidłowości związanych z Programem, działaniem Strony Internetowej, Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji w Sklepie. Reklamacja powinna być rozpatrzona przez Organizatora, a Uczestnik powiadomiony o rozstrzygnięciu reklamacji, w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Sklep. W braku odpowiedzi w tym terminie, reklamacja uznana jest za przyjętą przez Organizatora.
 2. Organizator odpowiada za wydanie przez Sklepy Bony Rabatowe, jak też respektowanie przez Sklepy Bonów Rabatowych, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.
 3. Gwarancje dotyczące nagrody udzielone przez podmioty trzecie (producentów, dystrybutorów itp.), Organizator wydaje Uczestnikowi wraz z wydaniem nagrody. Organizator nie udziela gwarancji we własnym zakresie.
 4. Organizator odpowiada wobec Uczestnika, jeżeli wydana nagroda ma wadę prawną lub fizyczną.
 5. W przypadku zgłoszenia reklamacji z tytułu dostarczenia wadliwej w myśl przepisów prawa nagrody, Uczestnik winien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji (lub e-mail), datę otrzymania nagrody i stwierdzenia wady, a w razie potrzeby dostarczyć wadliwą nagrodę za pośrednictwem Sklepu lub w inny sposób udowodnić wadliwość nagrody (np. zdjęcia). Uczestnik ma obowiązek przedstawić żądanie dotyczące reklamowanego z tytułu rękojmi towaru. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego.
 6. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Organizatorem lub Uczestnikiem będącym konsumentem co do zasadności odmowy uwzględnienia reklamacji, Uczestnikowi przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Uczestnik może skorzystać z mediacji lub też polubownego sądownictwa poprzez dostarczenie do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie, odpowiedniego formularza – wniosku o mediację lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista przykładowych instytucji wraz z danymi teleadresowymi dostępna jest na stronie www.uokik.gov.pl. Dla skorzystania z tych metod nie jest konieczne uprzednie składanie reklamacji do Organizatora.

§ 13. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do treści Regulaminu, jak i Załączników do Regulaminu. O zmianach w treści Regulaminu lub Załączników do niego, Uczestnicy zostaną powiadomieni z 7-dniowym wyprzedzeniem poprzez ogłoszenie tych zmian lub jednolitej treści Regulaminu lub Załączników zawierających zmiany w Sklepach objętych Programem lub na Stronie Internetowej www.ribena.pl.
 2. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z Programu, jeżeli jego Karta jest nieaktywna przez okres 12 miesięcy, przez co rozumie się niedokonanie zakupów w Sklepie towarów, za które naliczane są Punkty w Programie. Wykluczenie jest równoznaczne z dezaktywowaniem Karty i anulowaniem ewentualnych Punktów znajdujących się na niej.
 3. Organizator może według własnej decyzji zawiesić lub zakończyć Program w każdym czasie, bez podania przyczyny. O planowanym zawieszeniu lub zakończeniu Programu Organizator powiadomi Uczestników na trzy miesiące wcześniej, na Stronie Internetowej www.ribena.pl oraz w Sklepach uczestniczących w Programie.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu w stosunku do poszczególnych Sklepów, w formie zmian Załącznika nr 1 do niniejszego Regulaminu
 5. W przypadku zakończenia Programu przez Organizatora, wszyscy Uczestnicy, którzy zgodnie z Regulaminem nabyli prawo wymiany Punktów zgromadzonych na Koncie Uczestnika na Nagrody lub Bony Rabatowe powinni wymienić punkty na Bony Rabatowe zgodnie Regulaminem oraz wykorzystać Bony Rabatowe w terminie 30 dni licząc od dnia zakończenia Programu. Po tym terminie wszelkie Karty, punkty zgromadzone na Koncie Uczestnika oraz Bony Rabatowe ulegają unieważnieniu. Organizator powiadomi Uczestników o zakończeniu Programu poprzez wysłanie informacji o zakończeniu trwania Programu, odpowiednio, na adres korespondencyjny lub adres e-mail Uczestnika lub za pomocą wiadomości SMS na adres lub numer telefonu zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi przez Uczestnika w związku z uczestnictwem w Programie z wyprzedzeniem co najmniej 30 dni.
 6. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z udziału w Programie, poprzez przekazanie bezpośrednio na adres Organizatora lub za pośrednictwem Sklepu na piśmie oświadczenia o rezygnacji z udziału w Programie. W takim przypadku rezygnacja staje się skuteczna z chwilą otrzymania oświadczenia o rezygnacji przez Sklep, a Uczestnik, który zgodnie z Regulaminem nabył prawo wymiany punktów zgromadzonych na Koncie Uczestnika na Bony Rabatowe powinien wymienić punkty na Bony Rabatowe zgodnie Regulaminem oraz wykorzystać Bony Rabatowe w terminie 30 dni licząc od daty złożonego przez niego oświadczenia o rezygnacji. Po tym terminie wszelkie Karty, punkty zgromadzone na Koncie Uczestnika oraz Bony Rabatowe ulegają unieważnieniu. Uczestnik może zrezygnować z samego dostępu do Konta Uczestnika i w tym celu wysłać odpowiednie żądanie do Organizatora na e-mail.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do stałego lub czasowego zablokowania Uczestnika naruszającego postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa. Zablokowanie oznacza, że Karta Uczestnika nie jest aktywna, tj. Uczestnik nie gromadzi Punktów, Trofeów i Ribenek, ani nie może wymieniać Punktów na Bony Rabatowe.
 8. Do Regulaminu stosuje się przepisy prawa polskiego.
 9. Wszelkie spory wynikłe z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Spory takie mogą być rozstrzygane również na drodze mediacji.
 10. Program prowadzony jest przez czas nieokreślony.
 11. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 03.07.2020 r.

Załącznik nr 1 – Sklepy Delikatesy RIBENA

 1. ul. Aleja Zwycięstwa 15, Sulęczyno, Polska
 2. ul. Kartuska 26, 83-333 Garcz, Polska
 3. ul. Osiedle Derdowskiego 5a, Kartuzy, Polska
 4. ul. Dworcowa 7A, 83-340 Sierakowice, Polska
 5. ul. Kartuska 2, Sierakowice, Polska
 6. ul. Wichrowe Wzgórze 7, 83-340 Sierakowice, Polska
 7. ul. Turystyczna 6, 84-223 Linia, Polska
 8. ul. Królewska 16, 83-342 Kamienica Królewska, Polska
 9. ul. Witosławy 1, Somonino, Polska
 10. ul. Plac Trojana 2, Chmielno, Polska
 11. ul. Szkolna 1, 83-307 Kiełpino, Polska
 12. ul. Kościelna 6, 83-341 Gowidlino, Polska
 13. ul. Staszica, 83-401 Kościerzyna
 14. ul. Piwna 2, 83-340 Sierakowice, Polska